Referees : 2017

RefereeGamesYellow CardsRed CardsCards per game
Yusuke Araki123613.1 (3.0 / 0.1)
Kazuyoshi Enomoto41614.3 (4.0 / 0.3)
Koichiro Fukushima153022.1 (2.0 / 0.1)
Itaru Hirose131511.3 (1.2 / 0.1)
Masaki Iemoto201721.0 (0.9 / 0.1)
Jumpei Iida195212.8 (2.7 / 0.1)
Akihiko Ikeuchi134413.5 (3.4 / 0.1)
Yoshiro Imamura102522.7 (2.5 / 0.2)
Tomohiro Inoue61612.9 (2.7 / 0.2)
Atsushi Kamimura82002.5 (2.5 / 0.0)
Hiroyuki Kimura216012.9 (2.9 / 0.0)
Hajime Matsuo216213.0 (3.0 / 0.0)
Shoichiro Mikami31103.7 (3.7 / 0.0)
Shinji Murakami1303.0 (3.0 / 0.0)
Nobutsugu Murakami206343.4 (3.2 / 0.2)
Futoshi Nakamura 72313.4 (3.3 / 0.1)
Yuichi Nishimura192201.2 (1.2 / 0.0)
Kenji Ogiya62404.0 (4.0 / 0.0)
Takuto Okabe112712.6 (2.5 / 0.1)
Ryuji Sato174122.5 (2.4 / 0.1)
Hiroyoshi Takayama62003.3 (3.3 / 0.0)
Minoru Tojo194912.7 (2.6 / 0.1)
Masuya Ueda133412.7 (2.6 / 0.1)
Yudai Yamamoto194602.4 (2.4 / 0.0)