Referees : 2019

RefereeGamesYellow CardsRed CardsCards per game
Yusuke Araki3612.3 (2.0 / 0.3)
Koichiro Fukushima2100.5 (0.5 / 0.0)
Masaaki Iemoto3200.7 (0.7 / 0.0)
Jumpei Iida2703.5 (3.5 / 0.0)
Akihiko Ikeuchi1202.0 (2.0 / 0.0)
Yoshiro Imamura2502.5 (2.5 / 0.0)
Tomohiro Inoue1213.0 (2.0 / 1.0)
Hiroyuki Kimura2402.0 (2.0 / 0.0)
Koei Koya1404.0 (4.0 / 0.0)
Hajime Matsuo3501.7 (1.7 / 0.0)
Nobutsugu Murakami3602.0 (2.0 / 0.0)
Futoshi Nakamura 1516.0 (5.0 / 1.0)
Yuichi Nishimura2301.5 (1.5 / 0.0)
Takuto Okabe1303.0 (3.0 / 0.0)
Hirozaku Otsubo1303.0 (3.0 / 0.0)
Ryuji Sato3903.0 (3.0 / 0.0)
Hiroyoshi Takayama1404.0 (4.0 / 0.0)
Minoru Tojo1415.0 (4.0 / 1.0)
Masuya Ueda1202.0 (2.0 / 0.0)
Yudai Yamamoto2603.0 (3.0 / 0.0)