裁判 : 2022

裁判比赛黄牌红牌每场比赛罚牌数
Kazuyoshi Enomoto296612.3 (2.3 / 0.0)
Koichiro Fukushima2201.0 (1.0 / 0.0)
Jumpei Iida3501.7 (1.7 / 0.0)
Akihiko Ikeuchi71111.7 (1.6 / 0.1)
Yoshiro Imamura51302.6 (2.6 / 0.0)
Tomohiro Inoue101621.8 (1.6 / 0.2)
Toru Kakinuma286732.5 (2.4 / 0.1)
Atsushi Kamimura254902.0 (2.0 / 0.0)
Hiroki Kasahara51212.6 (2.4 / 0.2)
Shu Kawamata305601.9 (1.9 / 0.0)
Hiroyuki Kimura1000.0 (0.0 / 0.0)
Koei Koya7711.1 (1.0 / 0.1)
Yosuke Kubota257233.0 (2.9 / 0.1)
Dai Matsumoto133122.6 (2.4 / 0.2)
Hajime Matsuo41203.0 (3.0 / 0.0)
Takafumi Mikuriya71001.4 (1.4 / 0.0)
Koki Nagamine204812.5 (2.4 / 0.1)
Toshihiro Nakai1000.0 (0.0 / 0.0)
Futoshi Nakamura41002.5 (2.5 / 0.0)
Yuichi Nishimura4401.0 (1.0 / 0.0)
Takao Nishiyami1303.0 (3.0 / 0.0)
Takuto Okabe71312.0 (1.9 / 0.1)
Hirozaku Otsubo274811.8 (1.8 / 0.0)
Tomokazu Sato172411.5 (1.4 / 0.1)
Ryuji Sato41203.0 (3.0 / 0.0)
Keigo Sendachi234311.9 (1.9 / 0.0)
Keigo Sendachi51002.0 (2.0 / 0.0)
Hayato Shimizu51012.2 (2.0 / 0.2)
Shuhei Shimizu113123.0 (2.8 / 0.2)
Yuzo Sutani1202.0 (2.0 / 0.0)
Koji Takasaki2624.0 (3.0 / 1.0)
Hiroyoshi Takayama285832.2 (2.1 / 0.1)
Reo Tanaka306712.2 (2.2 / 0.0)
Ryo Tanimoto3501.7 (1.7 / 0.0)
Masaki Tsuruoka223821.8 (1.7 / 0.1)
Kenshi Uda1101.0 (1.0 / 0.0)
Masuya Ueda101301.3 (1.3 / 0.0)
Yudai Yamamoto51503.0 (3.0 / 0.0)
Yoshimi Yamashita51202.4 (2.4 / 0.0)
Tetsuro Yoshida255542.4 (2.2 / 0.2)