Group Stage : 2020 - 2022

Group A +/-所罗门群岛大溪地瓦努阿图库克群岛
所罗门群岛所罗门群岛110023 3 - 1- 
大溪地大溪地1001-20  - 
瓦努阿图瓦努阿图000000   -
库克群岛库克群岛000000--  
Group B +/-新西兰巴布亚新几内亚斐济新喀里多尼亚
新西兰新西兰3300119  4 - 07 - 1
巴布亚新几内亚巴布亚新几内亚3201160 - 1  1 - 0
斐济斐济3102-43 1 - 2  
新喀里多尼亚新喀里多尼亚3003-80  1 - 2